نیاز مرغداران با جهاد کشاورزی
تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداران را جهاد کشاورزی تأمین می‌کند صنعت طیور
تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداران را جهاد کشاورزی تأمین می‌کند

مشکل اصلی در بازار مرغ در بخش توزیع نهاده‌های دامی است و تا وقتی جهاد کشاورزی این مشکل را حل نکند شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم بود. هم اکنون جهاد کشاورزی در بهترین شرایط تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداران را تأمین می‌کند و ما بقی مصرف نهاده‌های دامی باید از بازار آزاد تأمین شود.