نیتروژن غیرپروتئینی
اندازه گیری بخش های نیتروژن بر اساس مدل (CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein System نشخوارکنندگان
اندازه گیری بخش های نیتروژن بر اساس مدل (CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein System

میزان 5/0 گرم نمونه در یک ظرف شیشه ای (۲۰۰ میلی لیتر) توزین می شود. پس از آن ۵۰ میلی لیتر آب مقطر دو بار تقطیر شده و سرد شده به آن اضافه می گردد. سپس حدود ۸ میلی لیتر محلول 3/0 مولار تنگستات سدیم (۱۰۰ گرم پودر تنگستات سادیم به حجم یک لیتر) بر روی نمونه ریخته شده و برای مدت نیم ساعت در حرارت معمولی اتاق رها می گردد..