همه چیز در مورد کبک ها
نکات مهم در تولید تخم کبک صنعت طیور
نکات مهم در تولید تخم کبک

تولید تخم کبک در فصل بهار تولید مثل کبک ها آغاز می شود. این امکان وجود دارد که تحت تأثیر نور دهی مناسب کبک ها در هر زمان ارسال مجددا شروع به تخم گذاری کنند. به طور معمول هر کبک می تواند در طول سال دو دوره تخم تولید نمایید و از هر کبک ماده می توان به طوری مطلوب تا سه سال و بعضا تا چهار سال تخم نطفه دار گرفت..