همه چیز در مورد گیاهان تراریخته
فناوری واکسن های خوراکی مبتنی بر گیاهان تراریخته اخبار و مقالات عمومی
فناوری واکسن های خوراکی مبتنی بر گیاهان تراریخته

فناوری واکسن های خوراکی با منشا گیاهی، یکی از شاخه های جدید علم تولید واکسن می باشد. در این فناوری، آنتی ژن کاندید را می توان از طریق روشهای مختلف زیست فناوری، در گونه های گیاهی میزبان منتخب بیان ژن کرد. جایگذاری پایدار آنتی ژن منتخب در ژنوم گیاه میزبان را می توان با استفاده از روش ناقلهای مهندسی ژنتیک با تکنولوژی DNA نوترکیب ایجاد نمود.

برشی از تاریخچه گیاهان تراریخته خوراک دام اخبار و مقالات عمومی
برشی از تاریخچه گیاهان تراریخته خوراک دام

از سال ۱۹۸۰ به بعد برای بیوتکنولوژی صنعتی، عصر شکوفایی دیدگاه های زیست مولکولی، فرآیندهای سلولی، مهندسی آنزیم و تولید فرآورده های جدید از میکروارگانیسم های تراریخته، پروتئین داروهای نوترکیب، آنتی بادی های منوکلونال، اینترفرونهای لکوسیتی، واکسن های ژنی، زیست کاتالیزورهای صنعتی، نسل جدید آنتی بیوتیک ها و ... بوده است.