وزارت بازرگانی
منافع و مضرات استقلال وزارت بازرگانی برای صنعت دام و طیور چیست؟ اختصاصی دامیران
منافع و مضرات استقلال وزارت بازرگانی برای صنعت دام و طیور چیست؟

 اختصاصی دامیران؛ پیش از این وزارت بازرگانی، صنعت مرغ، تخم مرغ و دامپروری را تا پای ورشکستگی پیش برده است/ اگر در چارچوب منافع ملی حرکت کنیم ، معتقدیم که منافع صنفی در گرو منافع ملی است/ انتظار ما از وزارت بازرگانی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حوزه صادرات خواهد بود..