وضعیت بد مرغداران ایران
پیشنهادهای امطا برای کمی بهتر شدن اوضاع صنعت طیور صنعت طیور
پیشنهادهای امطا برای کمی بهتر شدن اوضاع صنعت طیور

با توجه به اینکه امکان تولید قابل توجه گوشت مرغ و تخم مرغ در شرکت های زنجیره ای مالکیتی و مدیریتی موجود در کشور بنا بر تجهیزات و امکانات فراهم شده نامبردگان و تولید دان کارخانه ای در کارخانجات مالکیتی یا قراردادی تحت پوشش نامبردگان، لذا بر مبنای ضرورت صرفه جویی در:

از مرغداری‌ها چه خبر، مرغ‌ها گرسنه و مرغداران سیر از وعده‌ها صنعت طیور
از مرغداری‌ها چه خبر، مرغ‌ها گرسنه و مرغداران سیر از وعده‌ها

واحدهای مرغداری یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است، مرغ‌ها در این واحدها به دلیل نبود نهاده‌های دامی و گرسنگی در حال تلف شدن هستند و این در حالیست که همچنان تولیدکنندگان این حوزه معطل تصمیم و اقدام متولیان امر برای رفع این مشکل باقی مانده‌اند.