وضعیت قیمت مرغ
چه عواملی به افزایش قیمت مرغ دامن زد؟ صنعت طیور
چه عواملی به افزایش قیمت مرغ دامن زد؟

قیمت مرغ در بازار ۲ نرخی شده است؛ قیمتی را که کارگروه تنظیم بازار برای مرغ مصوب اعلام کرده و از طرف دیگر، قیمت بازار آزاد که به دور از چشم تعزیرات خرید و فروش می‌شود.