ویژگی های تخم مرغ سالم
چطور از خراب / فاسد شدن تخم مرغ جلوگیری کنیم؟ صنعت طیور
چطور از خراب / فاسد شدن تخم مرغ جلوگیری کنیم؟

عوامل مختلفی بر افت کیفیت تخم مرغ و ایجاد فساد در آن اثرگذار است. در این مقاله به معرفی برخی از این موارد و دلایل ایجاد آنها میپردازیم . وجود خلل و فرج ىر پوسته تخم مرغ سبب فساد مي شود كه رطوبت و گاز ها از تخم مرغ خارج شده يا باكتری ها و عوامل فساد به أسانی داخل ميگردند. از اين رو هنگام توليد تا وقتی که تخم مرغ مصرف میشود، چنانچه در شرایط نامناسب قرار گیرد هر لحظه آماده برای فساد است.