پروبیوتیک ها
پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات چه تاثیری دارند صنعت طیور
پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات چه تاثیری دارند

باکتری های فراوانی در دستگاه گوارش حیوانات زندگی می کنند که رابطه همزیستی با یکدیگر دارند. میکروارگانیسم هایی که در دستگاه گوارش وجود دارند برای سلامتی حیوان نقش موثری ایفا می کنند. به این ترتیب فعالیت متابولیکی و میکروفلور دستگاه گوارش تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرند که تغذیه از مهمترین موارد بشمار می آید. برای اثرپذیری هرچه بیشتر در تراکم میکروبی دستگاه گوارش نحوه جیره بندی غذایی بسیار مهم است. برای دستیابی به این هدف می توان پروبیوتیک ها را در برنامه غذایی قرار داد.