پرورش شتر
مزیت و ظرفیت‌های توسعه پرورش شتر در کشور تک سمیان
مزیت و ظرفیت‌های توسعه پرورش شتر در کشور

شناخت ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه، گام اول و اساسی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح برای شکوفایی استعدادها و رشد اقتصادی آن منطقه است. توسعه کشاورزی و تولید غذا مبتنی بر مزیت‌های اقلیمی هر منطقه، یکی از فرصت‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید غذا محسوب می‌شود..