پستان گاو
کنترل شیردهی با نقش مؤثر پرولاکتین نشخوارکنندگان
کنترل شیردهی با نقش مؤثر پرولاکتین

پرولاکتین معمولی ترین و اصلی ترین هورمون تولید شیر می باشد. هر چند اختلافات قابل توجهی بین گونه های مختلف از نظر نقش پرولاکتین در کنترل ترشح شیر وجود دارد. اهمیت پرولاکتین (به تنهایی ) در نگهداری شیردهی برای بعضی از غیر نشخوار کنندگان مانند موش ها می باشد. با وجود این در بیشتر غیر نشخوار کنندگان و نشخوار کنندگان پرولاکتین جزء ترکیب کمپلکس هورمونی دخیل در ترشح شیر است..

توسعه غدد پستان نشخوارکنندگان
توسعه غدد پستان

غده پستان همانند غده های عروقی و چربی، غده ای پوستی است غده های پستان در ابتدا (دوران جنینی) به صورت مجراهای ساده اند بعد با چرخه های تولید هورمون های جنسی و دوره آبستنی کانال ها بیشتر گسترش می یابند. غده های پستانی در ناحیه سینه، شکم و یا اینگوئینال (شرمگاهی) قرار دارند فرایند نمو یافت پستان یا اصطلاح ماموژنز توصیف می شود.