پشتیبانی امور دامی
خرید ۴.۵ میلیون تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام نشخوارکنندگان
خرید ۴.۵ میلیون تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام

وزارت جهاد کشاورزی به منظور اجرای سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، درخواست تخصیص مابقی تسهیلات بانکی 20 هزار میلیاردی به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال به این را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.