پودر چربی
چرا از پودرهای چربی نیکو رشد پایا در تغذیه دام استفاده کنیم؟ نشخوارکنندگان
چرا از پودرهای چربی نیکو رشد پایا در تغذیه دام استفاده کنیم؟

چربی های خوراک بخشی اساسی در تغذیه نشخوارکنندگان است. با مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا عملکرد دامهای خود را بهبود ببخشید. پرورش لبنیات به شدت رقابتی است. در کیمیا رشد صنعت البرز ما درک می کنیم که برای بهینه سازی بهره وری در گله خود باید تمام تلاش خود را انجام دهید.