پیشنهاداتی برای رونق صنعت طیور
پیشنهادهای امطا برای کمی بهتر شدن اوضاع صنعت طیور صنعت طیور
پیشنهادهای امطا برای کمی بهتر شدن اوضاع صنعت طیور

با توجه به اینکه امکان تولید قابل توجه گوشت مرغ و تخم مرغ در شرکت های زنجیره ای مالکیتی و مدیریتی موجود در کشور بنا بر تجهیزات و امکانات فراهم شده نامبردگان و تولید دان کارخانه ای در کارخانجات مالکیتی یا قراردادی تحت پوشش نامبردگان، لذا بر مبنای ضرورت صرفه جویی در: