چرا مرغ کرچ میشود
کرچ شدن مرغ چیست و چه زمانی رخ می دهد؟ صنعت طیور
کرچ شدن مرغ چیست و چه زمانی رخ می دهد؟

یک مرغ از دوران کرچی خود بیشتر پر های خود را باز کرده و روی تخم مرغ ها می خوابد. در هنگام کرچ شدن مرغ ها روز را در جاهای تاریک می مانند و در این روزها مرغ ها پرریزی زیادی دارند و نیز در این زمان مرغ اشتها زیادی برای خوردن دان مرغی از خودش نشان نمی دهد و بیشتر سعی می کند روی تخم نطفه دار خود بخوابد..