ژنتیک مولکولی آبزیان
اجرایی شدن بیش از ۵۰ پروژه در حوزه ژنتیک مولکولی آبزیان صنعت آبزیان
اجرایی شدن بیش از ۵۰ پروژه در حوزه ژنتیک مولکولی آبزیان

رییس بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تصریح کرد: ارزیابی و ارزشیابی تنوع ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران، ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوی پرورشی و پاتوژن های بومی آن در کشور و ایجاد بانک ژن سیست و آرتمیا در شمال غرب کشور، نمونه ای از دستاوردهای پژوهش در حوزه ژنتیک مولکولی بخش شیلاتی است.