کارت های بازرگانی
تمدید اتوماتیک کارت‌ های بازرگانی تا پایان دی‌ ماه ۹۹ اخبار و مقالات عمومی
تمدید اتوماتیک کارت‌ های بازرگانی تا پایان دی‌ ماه ۹۹

احتراما با عنايت به ابلاغ مصوبات چهل و پنجمين جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا به شماره ١٢٦٢٧٩ مورخ ٩٩/٩/٢ و با توجه به درخواست اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران، موضوع نامه شماره ١٠/٢/٨٦٥٤/ص مورخ ٩٩/٩/١٢ با توجه به ادامه شيوع بيمارى كرونا در كشور و به منظور جلوگيرى..