کارت های بازرگانی
تمدید اتوماتیک کارت‌ های بازرگانی تا پایان دی‌ ماه ۹۹ عمومی
تمدید اتوماتیک کارت‌ های بازرگانی تا پایان دی‌ ماه ۹۹

احتراما با عنايت به ابلاغ مصوبات چهل و پنجمين جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا به شماره ١٢٦٢٧٩ مورخ ٩٩/٩/٢ و با توجه به درخواست اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران، موضوع نامه شماره ١٠/٢/٨٦٥٤/ص مورخ ٩٩/٩/١٢ با توجه به ادامه شيوع بيمارى كرونا در كشور و به منظور جلوگيرى..

دامیران