کاندیدا آلبیکنز
کاندیدا آلبیکنس عمومی
کاندیدا آلبیکنس

کاندیدا آلبیکانس به‌ صورت گندروی (ساپروفیت) (همزیست) بر روی پوست و در دهان، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی می‌روید. این قارچ میکروسکوپی جزو میکروارگانیسم های تشکیل دهنده فلورمیکروبی بدن است و به‌ طور طبیعی به‌صورت هم‌ زیستی مسالمت آمیز با ما زندگی می‌کند..

دامیران