کانی بالیسم یا همدیگرخواری
بیماری کانیبالیسم یا هم خواری طیور را بیشتر بشناسیم صنعت طیور
بیماری کانیبالیسم یا هم خواری طیور را بیشتر بشناسیم

بیماری کانیبالیسم یا هم خواری یا همدیگر خواری یا خودخوری که در روزهای اخیر در رسانه ها در مورد آن میشنویم در بسیاری از فارم های طیور مشاهده می شود و علل مختلفی دارد که در مقاله زیر به علل و روش های پیشگیری از آن می پردازیم.