کاهش رطوبت بستر مرغداری
بستر مرغداری و شرایط مناسب محل زندگی طیور صنعت طیور
بستر مرغداری و شرایط مناسب محل زندگی طیور

بستر مرغداری و وضعیت آن در محل پرورش طیور، موضوع مهمی است. این بستر باید به نحوی باشد که ضمن فراهم نمودن جایگاهی نرم و راحت برای جوجه، کیفیت خوبی نیز داشته، خشک، نرم و بدون گرد و خاک باشد. جنس، نوع و کیفیت بستر باید به‌ گونه ای باشد که منجر به نقص و ضایعات اندام ها و قسمت های مختلف نگردد.