کلرلا
اهمیت ریزجلبک ها در تغذیه طیور صنعت طیور
اهمیت ریزجلبک ها در تغذیه طیور

یکی از منابع پروتئینی جدید که در سال های اخیر مورد توجه متخصصان این حوزه قرار گرفته ریزجلبک ها هستند. ریز جلبک ها از قدیمی ترین جانداران روی زمین و از ميکروارگانيسم های فتوسنتزی پروکاريوت يا يوکاريوت با قابليت رشد سريع هستند.