کلیپ پرندگان
معرفی نژادهای عروس هلندی صنعت طیور
معرفی نژادهای عروس هلندی

گوینده: علیرضا ناصری مقدم، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency