کمیسیون برنامه و بودجه
دامداران و گندم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صنعت طیور
دامداران و گندم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: گندمی که با ارز 4200 تومانی وارد شده و در اختیار جامعه است شرایط ناگواری پیدا کرده زیرا برخی دامداران، آرد یارانه‌ای را تبدیل به نان کرده و از آن به عنوان خوراک دام‌ استفاده می‌کنند.