کنسانتره طیور
خوراک کنسانتره و نحوه مخلوط کردن اخبار و مقالات عمومی
خوراک کنسانتره و نحوه مخلوط کردن

به گفته انجمن مقامات کنترل خوراک آمریکا (AAFCO ، 2000) ، خوراک کنسانتره ،خوراک مکملی است برای بهبود تعادل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و برای رقیق سازی و مخلوط کردن بیشتر برای تولید یک مکمل یا یک خوراک کامل در نظر گرفته شده است.

کنسانتره طیور گوشتی چه ویژگی های دارد؟ صنعت طیور
کنسانتره طیور گوشتی چه ویژگی های دارد؟

کنسانتره طیور Concentrate برگرفته از یک واژه ی فرانسوی به معنای متمرکز کردن و یا تغلیط کردن است که در بحث خوراک دام و طیور به گوش ما میخورد. در تغذیه و خوراک دام و طیور کنسانتره به معنای ترکیبی از مواد مغذی و احتیاجات غذایی دام و طیور میباشد که با روش های روز علم تغذیه تولید میشود و تلاش میشود که در بهترین و استانداردترین حالت ممکن در دسترس قرار گیرد..