کیفیت گوشت را چگونه تشخیص دهیم
تاثیر استرس بر کیفیت گوشت گاو نشخوارکنندگان
تاثیر استرس بر کیفیت گوشت گاو

فعالیت بعضی از آنزیم های استرس به عنوان شاخص های رفاه کشتار گاو و رابطه آن ها بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گوشت / یکی از دغدغه های امروزه در صنعت پروش گاوهای شیری و گوشتی وجود استرس های مختلف محیطی، تغذیه ای و... بر فعالیت متابولیکی گاو و کیفیت گوشت و فراورده های تولیدی توسط گاو است در این مقاله به بررسی..

عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گوشت طیور صنعت طیور
عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گوشت طیور

کیفیت گوشت را از طریق مواردی چون طعم، شکل ظاهری، و بافت آن تا حدودی می توان تشخیص داد و خصوصیاتی که بوسیله چشم قابل ارزیابی باشند را صفات ظاهری آن می نامند. از نظر مصرف کنندگان کیفیت گوشت بعد از پخت اهمیت بسیاری دارد، چرا که رنگ گوشت بخوبی تازه و یا کهنه بودن آن را نشان می دهد.