گسترش بیماری های دام و طیور
فضای بسته عامل اصلی بروز بیماری های دام و طیور نشخوارکنندگان
فضای بسته عامل اصلی بروز بیماری های دام و طیور

رییس سازمان نظام دامپزشکی مازندران گفت: یکی از علل بروز بیماری دام و طیور در فصل سرما نگهداری آن ها در فضای بسته بوده، این امر عاملی برای به وجود آمدن بیماری هایی مانند برونشیت است.