گوساله
بیماری های گوساله نشخوارکنندگان
بیماری های گوساله

بهترین راه حفظ سلامتی گوساله اطمینان از مصرف کافی igG آغوز در چند ساعت اول زندگی است. پرورش گوساله ها در جایگاه با تراکم زیاد دام، میتواند یک محیط مطلوب برای بیماری های گوساله، جهت تکثیر ایجاد کند. جایگاه گرم، خشک و خوب تهیه شده معمولا مقاومت بهتری را در مقابل بیماری ها به گوساله..

دامیران