گوساله
اهمیت پروتئین در گوساله شیری نشخوارکنندگان
اهمیت پروتئین در گوساله شیری

هرچه بیشتر راجع به مفهوم تغذیه اوایل زندگی در گوساله ی شیری و اثراتش در عملکرد در طول زندگی بدانیم بیشتر به پرورش حیوانات جایگزین گله بیشتر توجه می کنیم. تعیین بهترین غذا برای دام های جوان قسمت مهمی از موفقیت در برنامه ی پرورش است نیاز های پروتئین و انرژی یک گوساله ی از شیر گرفته نشده بر اساس آنچه بر اساس افزایش وزن روزانه با ADG مورد انتظار تفاوت دارد. بنابراین تغذیه اعمال..

بیماری های گوساله نشخوارکنندگان
بیماری های گوساله

بهترین راه حفظ سلامتی گوساله اطمینان از مصرف کافی igG آغوز در چند ساعت اول زندگی است. پرورش گوساله ها در جایگاه با تراکم زیاد دام، میتواند یک محیط مطلوب برای بیماری های گوساله، جهت تکثیر ایجاد کند. جایگاه گرم، خشک و خوب تهیه شده معمولا مقاومت بهتری را در مقابل بیماری ها به گوساله..