گوسفند برگی
گوسفند دریایی حیوانی شگفت انگیز با توانایی فتوسنتز صنعت آبزیان
گوسفند دریایی حیوانی شگفت انگیز با توانایی فتوسنتز

گوسفند دریایی Costasiella kuroshimae یک حلزون دریایی است که صدف ندارد و مثل حلزون حرکت می کند. چشمان ریز و گرد و فیلر هایش، آن را شبیه گوسفند کارتونی کرده است.