گونه های ماهیان
طبقه بندی ماهی ها صنعت آبزیان
طبقه بندی ماهی ها

هر موجود زنده ای دارای اسم علمی ویژه ای می باشد. برای مطالعه و شناسایی موجودات و نشان دادن ارتباط تکاملی آنها با یکدیگر دانشمندان اقدام به طبقه بندی آنها نموده اند. مدیران شیلات ها و سایر موسسات مربوط به ماهی اگر شناختی در مورد طبقه بندی عمومی ماهی ها داشته و ارتباط موجود بین ماهی هائی را که با آن ها کار میکنند بدانند، بدون شک می توانند..