یارانه کشاورزان
یارانه پنج برابری به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی اخبار و مقالات عمومی
یارانه پنج برابری به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی

بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل برخورداری از پتانسیل صادرات محصولات و نقش حیاتی در تامین غذایی با اتکا به منابع داخلی از مهمترین بخشهای اقتصادکشور است. این بخش با دارا بودن بیش از 4میلیون نفر بهره‌بردار، دارای سهم 8 درصدی...